Biologia w szkole

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe „Biologia w szkole”, kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą
uzyskać kwalifikacje zawodowe do nauczania biologii w szkołach podstawowych i
ponadpodstawowych.
Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu biologii. Szczególną uwagę zwraca się na
zagadnienia dotyczące poznania różnorodności świata żywego oraz zrozumienia podstawowych
procesów życiowych organizmów.
Słuchacze poznają zasady funkcjonowania organizmu człowieka oraz jego wpływu na środowisko
przyrodnicze.
Przygotowanie merytoryczne podczas studiów, obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści
kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie biologii oraz
przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu.
Po zakończeniu studiów absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę biologiczną, którą potrafi
wykorzystać w działaniu praktycznym (dobór metod i form pracy, formułowanie celów, opracowanie
narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie programów, planów nauczania, scenariuszy,
wdrażanie innowacji pedagogicznych, prowadzenie doświadczeń i badań biologicznych,
dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Biologia w szkole”, jest uzyskanie zaliczeń w tym
zaliczenia z praktyki (90 h) oraz zdaniem egzaminu dyplomowego

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania
(m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3300 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.