Doradztwo zawodowe

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy,
a zwłaszcza praktycznych umiejętności dotyczących psychofizjologicznych podstaw poradnictwa
zawodowego oraz jego rolą i zastosowaniem w systemie oświatowym.
Studia mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 sierpnia 2017r (Dz.U.2017.poz.1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych
od nauczycieli, a program studiów jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019w sprawie standardu
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki
zawodowej w wymiarze 90 godzin zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania
(m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia zajęć
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

X