Dydaktyka języka obcego (język niemiecki)

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Dydaktyka języka obcego – język niemiecki” skierowane są do
nauczycieli chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego na drugim etapie szkoły
podstawowej (w klasach IV-VIII). Celem studiów jest nabycie kompetencji metodycznych do nauczania
języka obcego (w zakresie języka niemieckiego) nabycie wiedzy metodycznej z zakresu metod i technik
nauczania języka niemieckiego dostosowanej do pracy z dziećmi na II etapie edukacyjnym, doskonalenie
wiedzy i umiejętności psychologiczno- pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno –
wychowawczej.
Absolwent uzyska kwalifikacje i kompetencje w zakresie nauczania języka obcego w zakresie języka
niemieckiego na drugim etapie edukacyjnym. Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku
jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
(Dz. U. 2017 poz. 1575) § 29.2. Kwalifikacje do nauczania języków obcych.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zali

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania
(m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia zajęć
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

Zagadnienia tematyczne dotyczą:
1. Podstawy prawa oświatowego
2. Podstawy psychologii i pedagogiki
3. Podstawy aktywizacji języka- język niemiecki
4. Teorie uczenia się i nauczania języka niemieckiego
5. Dydaktyka języka obcego- język niemiecki
6. Metodyka nauczania języka obcego na drugim etapie edukacyjnym
7. Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego
8. Technologie informacyjne w nauczaniu języka obcego
9. Rozwój zawodowy nauczycieli języków obcych
10. Higiena i emisja głosu
11. Praktyka zawodowa – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3300 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna