Edukacja dla bezpieczeństwa

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa, zgodnie z nową podstawą programową kształcenia
ogólnego dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I
stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego
dla szkoły policealnej.
Zapraszamy absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich, którzy posiadają
przygotowanie pedagogiczne, nauczycieli którzy chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania w/w przedmiotu,
pełnić funkcje koordynatora bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych. Zapraszamy także pracowników
administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli służb mundurowych oraz wolontariuszy
organizacji pozarządowych uczestniczących w działaniach ratowniczych i edukacyjnych w zakresie
szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego.
Słuchacze uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa z ratownictwem
medycznym zgodnie z nową podstawą programową. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zdobyciem
odpowiedniej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa poszerzonej o
obszar ratownictwa medycznego.
Studia mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1
sierpnia 2017r. (Dz.U.2017. poz.1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
a program studiów jest zgodny z przepisami prawa,uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019w sprawie standardu kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki
zawodowej w wymiarze 90 godzin zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:
I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3300 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna