Edukacja włączająca

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Edukacja włączająca” skierowane są do nauczycieli, pedagogów
szkolnych oraz absolwentów wyższych studiów licencjackich i magisterskich lub jednolitych 5 letnich
magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub
prowadzenia zajęć. Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu edukacji
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( SPE) w warunkach kształcenia integracyjnego
i ogólnodostępnego.
Absolwenci nabywają kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela edukacji włączającej
w przedszkolach, szkołach, jak i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych
i rewalidacyjnych. Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują
kwalifikacje w zakresie edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach podstawowych. Natomiast
ukończenie studiów podyplomowych przez absolwenta studiów magisterskich pozwala na prowadzenie
zajęć we wszystkich typach szkół, w tym pracy nauczyciela wspomagającego.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa,
w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania
zawodu nauczyciela (Dz.u. 2019 poz. 1450) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży nie-pełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym (Dz. U. z 2017, poz.1578 ze zm.).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki
zawodowej ( 180 godzin) zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

I. Przygotowanie psychologiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
II. Przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
III. Dydaktyka specjalna
IV. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
V. Teorie edukacji integracyjnej i włączającej
VI. Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitoring działań wspierających
VII. Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych
VIII. Programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej
IX. Praktyki zawodowe -180 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3600 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna