Etyka w szkole

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu Etyka w szkole przeznaczone sa dla absolwentów studiów wyższych licencjackich lub
magisterskich, którzy planują rozwinąć swoje kompetencje w zakresie etyki. Studia podyplomowe Etyka w
szkole przygotowują nauczycieli uczących na II etapie edukacyjnym szkół podstawowych
zainteresowanych etyką i chcących uzyskać uprawnienia do nauczania etyki. Celem studiów jest rozwój
kompetencji w zakresie pogłębienia znajmomości problematyki etycznej, budzenie i rozwijanie
refleksyjności i wrażliwości aksjologicznej ucznia oraz kształtowanie postawy szacunku, otwartości,
współdziałania i odpowiedzialności. Program studiów podyplomowych Etyka w szkole umożliwia
merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie tego przedmiotu. Warunkiem
ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia praktyki ( 60 godzin) zakończone zdaniem
egzaminu dyplomowego. Studia podyplomowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz. U. 2017
poz. 1575).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Etyka w szkole”, jest uzyskanie zaliczeń w tym
zaliczenia z praktyki (90 h) oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning)

PROGRAM:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3300 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna