Maj, 2021

202106Maj09:0023:50Kurs wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - ONLINEEDU-Consulting, Grunwaldzka 9 Zapisz się na szkolenie

Do Kogo Skierowany jest Kurs.

Kurs wychowawca wypoczynku organizowanych jest dla osób, które ukończyły 18 lat, posiadają wykształcenie co najmniej średnie i  lubią pracę z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy kursu zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności, aby pełnić funkcję wychowawcy.

Informacje o Kursie

Kursu na Wychowawcę Wypoczynku nie muszą kończyć:

 • nauczyciele,
 • osób pracując z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • instruktorzy harcerstwa w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskie
 • osoby, które uzyskały tytuł trenera i instruktora sportu na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 oraz z 2015 r. poz. 1321), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23 sierpnia 2013 r.,
 • do dnia 31 sierpnia 2017 r. nie dotyczy przodowników turystyki kwalifikowanej oraz instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Dodatkowo Ministerstwo Edukacji Narodowej w przypadku wypoczynku przyjęło rozszerzoną interpretację pojęcia „nauczyciel”. Objęło ono nie tylko zatrudnionych – czynnych nauczycieli, ale także nauczycieli, którzy po okresie czynnej pracy w zawodzie nauczyciela przeszli na emeryturę, oraz osoby legitymujące się kwalifikacjami do zawodu nauczyciela (spełniają warunki natychmiastowego zatrudnienia w zawodzie nauczyciela), określonymi w przepisach rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia.

 

W związku z powyższym, jeżeli osoba spełnia ww. wymagania, to może być wychowawcą w trakcie trwania wypoczynku.

 

Przygotowanie tych osób do pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym umiejętności zdobyte w czasie praktyk, w tym na studiach, przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w opinii MEN są wystarczające w kontekście treści przekazywanych na kursie na wychowawcę wypoczynku.

Program Kursu

 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku.
 • Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.
 • Ruch i rekreacja.
 • Turystyka i krajoznawstwo.
 • Zajęcia kulturalno – oświatowe.
 • Zajęcia praktyczno – techniczne.
 • Prace społecznie użyteczne.
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.

Trener

Trener,  magister pedagogiki w zakresie nauczania początkowego UMK Toruń, studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej AWF Poznań, Pedagogiki zdolności i twórczości UMK Toruń, kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z Organizacji i Zarządzania Oświatą, oligofrenopedagogiki, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i w zakresie kwalifikacji do sprawowania nadzoru pedagogicznego. Nauczyciel dyplomowany, do roku 2004 nauczyciel, od 2004 starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Ponadto edukator Nowej Szkoły 1000/2/B, ekspert MEN komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego, trener programu Jak uczyć uczniów uczenia się, ewaluator, koordynator wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, kontynuuje edukację w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Posiada wachlarz doświadczeń jako ratownik medyczny, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, opiekun, instruktor. Szereg ukończonych kursów z zakresu ratownictwa, BHP, działań instruktażowych nadaje mu wzorową opinię.

Termin Rozpoczęcia Szkolenia

(Czwartek) 09:00 - 23:50 Godzina rozpoczęcia szkolenia będzie podana telefonicznie

Lokalizacja

EDU-Consulting

Grunwaldzka 9

Organizator

EDU-Consulting

Koszt Szkolenia

Kurs wychowawca wypoczynku 390 zł/osoba  nowa cena 289zł/osoba
– cena obejmuje 36 godzin kursu – zajęcia teoretyczne i praktyczne, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN.

Kontakt

Lucyna Sadaj

EDU-Consulting –  CENTRUM EDUKACJI NAUKI I ROZWOJU
tel: +48 606 341 764
e-mail: edu-consulting-kwidzyn@wp.pl

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się na szkolenieWydrukuj ofertę

  X