Styczeń, 2022

Szkolenie okresowe BHP dla Społecznych Inspektorów Pracy- onlineZapisz się online

Do Kogo Skierowany jest Kurs.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wybranych na Zakładowego lub Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy.

Informacje o Kursie

Rozpoczynamy kursy na bieżąco w momencie utworzenia grupy. 

Nasze szkolenia BHP są przygotowane przez naszych specjalistów bhp i ppoż. oraz ratownika medycznego. Kurs bhp online jest zgodny z polskim prawem oraz zakończony pełnoprawnym certyfikatem. Szkolenie BHP prowadzone w intrenecie metodą e-learning to najłatwiejsza i najtańsza metoda szkoleń.

Program Kursu

1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw i rozporządzeń WE, konwencji MOP):
• przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
• ustawy o sip i związkach zawodowych,
• przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,
• problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
2 Rola, zadania, uprawnienia społecznego inspektora pracy:
• uprawnienia i zadania zakładowej organizacji związkowej w zakresie warunków pracy, bhp i przestrzegania pracowniczego prawa pracy,
• organizacja pracy zakładowej społecznej inspekcji pracy, • obowiązki zakładu pracy wobec społecznych inspektorów pracy,
• relacje pomiędzy zakładowym społecznym inspektorem pracy a zakładową służbą bhp,
• zakładowa księga zaleceń i uwag społecznego inspektora pracy.
3 Rola cech osobowych i kompetencji interpersonalnych w wykonywaniu obowiązków społecznego inspektora pracy:
• psychologiczne uwarunkowania skutecznego działania,
• cechy osobowe i kompetencje interpersonalne – w tym: stabilność emocjonalna, ekstrawersja, komunikatywność, otwartość na doświadczenia, sumienność, samodzielność decyzyjna, myślenie logiczne, myślenie twórcze, poczucie koherencji, odporność psychiczna, skuteczność
• autodiagnoza kompetencji.
4 Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:
• zagrożenia wypadkowe,
• hałas i drgania mechaniczne,
• szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
• czynniki biologiczne, • promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
• pola elektromagnetyczne, • energia elektryczna i elektryczność statyczna,
• mikroklimat środowiska pracy,
• oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
• zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
• zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów,
• psychospołeczne czynniki środowiska pracy. 4 5 Metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.
6 Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:
• urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,
• urządzenia zabezpieczające,
• środki ochrony indywidualnej.
7 Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
8 Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.
9 Nowoczesne metody propagowania bezpieczeństwa i higieny pracy.
10 Organizacja i metodyka kontroli warunków pracy.
11 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz problemy ochrony przeciwpożarowej.

Termin Rozpoczęcia Szkolenia

Year Around Event (2022)

Koszt Szkolenia

Koszt szkolenia: 450 zł

Cena zawiera: szkolenie dostępne po wykupieniu  wraz  materiałami szkoleniowymi w tym egzamin końcowy przez 14 dni

Kontakt

EDU-CONSULTING
Monika Zakrzewska
e-mail: edu.bhp@wp.pl
tel.: 728-311-560

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się onlineWydrukuj ofertę

    Dodaj swój komentarz

    Twój email nie zostanie opublikowany.*

    X