Filozofia w szkole

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu Filozofia w szkole przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych magisterskich,
którzy planują rozwinąć swoje kompetencje w zakresie filozofii. Studia podyplomowe Filozofia w szkole
przygotowują nauczycieli szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącego lub technikum)
zainteresowanych filozofią i chcących uzyskać uprawnienia do nauczania filozofii. Celem studiów jest
rozwój kompetencji w zakresie pogłębienia znajomości problematyki filozoficznej. Warunkiem ukończenia
studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia praktyki ( 60 godzin) zakończone zdaniem egzaminu
dyplomowego. Studia podyplomowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1
sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz. U. 2017 poz.
1575).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Filozofia w szkole”, jest uzyskanie zaliczeń w tym
zaliczenia z praktyki (90 h) oraz zdaniem egzaminu dyplomowego

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:
I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3300 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna