Informatyka z programowaniem w szkole

OPIS STUDIÓW:

Podyplomowe studia kwalifikacyjne przygotowują słuchaczy nauczycieli do nauczania kolejnego
przedmiotu- informatyki z programowaniem w szkole.
Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie nauczycieli do nauczania informatyki z programowaniem
w szkole, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej.
Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę z zakresu metodyki i dydaktyki z zakresu współczesnej
informatyki uwzględnionymi w podstawach programowych kształcenia ogólnego, zapozna się z
możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć
dydaktycznych z wykorzystaniem TIK. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do podjęcia współpracy
w zakresie obsługi informatycznej działalności dydaktycznej i administracyjnej prowadzonej w szkole.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia
wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w
sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz.
1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki (90
h) oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3300 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna