Integracja sensoryczna

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe w zakresie Integracji sensorycznej (SI), skierowane są przede wszystkim do nauczycieli chcących zdobyć kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI, a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem kompetencji zawodowych z zakresu integracji sensorycznej. Celem studiów jest zdobycie kompetencji diagnostycznych w kierunku zaburzeń integracji sensorycznej, przygotowanie uczestnika do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostycznej dziecka, określenia pełnej diagnozy i terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej oraz umiejętności skutecznego wsparcia dziecka i jego rodziny, prowadzenia zajęć (terapii) integracji sensorycznej. Powyższa oferta studiów podyplomowych skierowana jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów, rehabilitantów oraz osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji i kompetencji z zakresu integracji sensorycznej. Absolwenci studiów podyplomowychw zakresie Integracji sensorycznej wyposażeni zostaną w wiedzę, kompetencje i umiejętności do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej jako jednej z metod wspomagających rozwój dziecka w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, m. in.: w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi, specjalnych, w ośrodkach rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczych, w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju, w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, w poradniach specjalistycznych. Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2021r. poz. 890 z późn. zm.). Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyk w wymiarze 180 godzin, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA

3 semestry,studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania
( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległośc e-learning).

PROGRAM:

I. Moduł:

1. Teoretyczne założenia integracji sensorycznej
2. Psychologia rozwojowa i kliniczna
3. Podstawy anatomii i fizjologii OUN człowieka
4. Zmysły i ich rola a funkcjonowanie układu nerwowego
5. Podział dysfunkcji procesów SI
6. Zaburzenia towarzyszące w terapii integracji sensorycznej (ADHD, niepełnosprawność intelektualna, autyzm, MPD, zaburzenia genetyczne itp.

II. Moduł:

1. Diagnoza ontogenetycznych systemów percepcyjnych- odruchy sensomotoryczne
2. Diagnoza dziecka do 3 roku życia
3. Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej – Testy Kalifornijskie
4. Diagnoza – obserwacja kliniczna
5. Kliniczna ewaluacja dysfunkcji integracji sensorycznej
6. Kwestionariusz sensomotoryczny

III. Moduł:

1. Programy terapeutyczne, a zaburzenia integracji sensorycznej
2. Planowanie i organizacja procesu terapeutycznego
3. Techniki i metody terapeutyczne
4. Stymulacja polisensoryczna. Sala Doświadczania Świata
5. Zasady wielospecjalistycznej współpracy terapeutów: z rodziną, ze środowiskiem szkolnym
6. Dokumentowanie i monitorowanie przebiegu zajęć SI
7. Warsztat pracy terapeuty SI

IV. Moduł:

Praktyki zawodowe – 180 godzin

KOSZT STUDIÓW:

Koszt studiów 3 semestralnych wynosi 4 500 zł.