LOGOPEDIA

OPIS STUDIÓW:

Oferta studiów z zakresu Logopedii skierowana jest do absolwentów studiów wyższych II stopnia, kierunków
humanistycznych, posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów studiów wyższych
II stopnia, kierunków medycznych. Uczestnicy studiów podyplomowych z logopedii po ich ukończeniu
uzyskają uprawnienia i kompetencje do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w placówkach medycznych,
oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy.
Plan studiów podyplomowych jest zgodny w wymaganiami stawianymi przez Polskie Towarzystwo
Logopedyczne. Absolwent posiada umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy
terapeutycznej zaburzeń mowy, będzie przygotowany do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej
na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami oraz udzielania porad
rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci, nabędzie umiejętności przygotowania
narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej.

CZAS TRWANIA

4 semestry, od 01.10, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Wprowadzenie do logopedii
2. Nauka o języku
3. Anatomia i fizjologia człowieka. Biologiczne podstawy mowy
4. Terapia logopedyczna
5. Elementy pedagogiki specjalnej
6. Psychologia ogólna i rozwojowa
7. Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
8. Zasady kultury żywego słowa i zasady ortofonii polskiej
9. Dyslalia
10. Profilaktyka logopedyczna
11. Trudności w czytaniu i pisaniu
12. Emisja głosu i dykcja
13. Zaburzenie płynności mówienia
14. Metody badań logopedycznych
15. Terapia zaburzeń emocjonalnych
16. Foniatria
17. Audiofonologia
18. Fonologia i fonetyka artykulacyjna
19. Oligofazja i zaburzenia mowy w złożonych zespołach chorobowych
20. Mowa dzieci z rozszczepem
21. Elementy neurologii i psychiatrii
22. Afazja
23. Dyzartria
24. Komunikacja wspomagająca i alternatywna
25. Seminarium dyplomowe
26. Praktyka zawodowa – 60 godz.

KOSZT STUDIÓW:

3900 zł (możliwość opłat w 12 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.