Muzyka w szkole

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Muzyka w szkole” adresowane są do absolwentów studiów wyższych
licencjackich i magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, a także do czynnych zawodowo
nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć muzyki. Celem studiów podyplomowych
jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z przedmiotu muzyka, muzykoterapii (np. w ramach
zajęć rewalidacyjnych) oraz zajęć muzycznych w różnych placówkach oświatowo- wychowawczych,
ośrodkach i domach kultury.
Studia przygotowują do praktycznej działalności muzycznej dziecka (muzykowania, śpiewania, tańczenia,
przeżywania muzyki, kreacji muzycznej). Studia dostarczają m.in.wiedzę z zakresu muzyki, podstaw gry
na instrumencie, doskonalenie umiejętności współpracy ze środowiskiem oraz muzykoterapii. Program na
studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25
lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:
I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

Zagadnienia tematyczne dotyczą:
1. Analiza dzieł muzycznych.
2. Edukacja z zakresu wiedzy o sztuce z elementami estetyki.
3. Emisja i higiena głosu.
4. Historia muzyki z literaturą muzyczną.
5. Kształcenie słuchu.
6. Dydaktyka nauczania muzyki.
7. Metodyka nauczania muzyki.
8. Pedagogiczne konteksty komunikacji.
9. Podstawy nauki gry na instrumentach.
10. Problemy etyczne w muzyce i prawa autorskie.
11. Prowadzenie chórów i zespołów instrumentalnych.
12. Psychopedagogika twórczości.
13. Rola kultury i sztuki w życiu człowieka.
14. Taniec i ruch.
15. Technologie informatyczne i multimedialne w muzyce.
16. Teoria muzyki z harmonią.
17. Muzykoterapia.
18. Praktyka zawodowa- 90 godzin.

KOSZT STUDIÓW:

3300 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna