Ochrona środowiska

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe w zakresie „Ochrona środowiska” służą zdobyciu wiedzy dotyczącej prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych aspektów wykonywania zadań publicznych w sferze ochrony środowiska. Słuchacze zostaną zapoznani z rozwojem myśli, prawa, instytucji i pojęć w ochronie środowiska, współczesnymi przesłankami ochrony środowiska, ochroną powietrza, ochroną wód, ochroną siedlisk zwierząt i roślin, w tym
ochroną środowiska w Unii Europejskiej i w Polsce. Ponadto słuchacze zapoznają się z problematyką międzynarodowych aspektów w ochronie środowiska ( ONZ, Rada Europy, OECD), ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed odpadami, stanów fizycznych sztucznie wytworzonych przez człowieka ( hałas, promieniowanie i odór), odpowiedzialności za szkody w ochronie środowiska. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej wiedzy
z przedmiotów kierunkowych z równoczesnym nauczeniem posługiwania się specjalistyczną wiedzą w praktyce. Absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie „Ochrony Środowiska” podniesie swoje kompetencje w zakresie zrozumienia organizacyjnej istoty wykonywania zadań administracji publicznej, sprawnego posługiwania się przepisami prawa krajowego i unijnego oraz ustaleniami polityk krajowych i unijnych w codziennej praktyce zawodowej, przestrzegania obowiązujących standardów, zabezpieczenia ochrony interesów państwowych, publicznych i prywatnych.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, zakończone zdaniem egzaminu
dyplomowego.

CZAS TRWANIA

2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning)

PROGRAM:

1. Podstawy prawne ochrony środowiska w Unii Europejskiej i w Polsce
2. Prawne aspekty gospodarki odpadami, oganizacja odzysku, gospodarska niskoemisyjna
3. Biologiczne uwarunkowania ochrony środowiska: ochrona wód, powietrza, siedlisk zwierząt i roślin
4. Instytucje i organy ochrony i nadzoru w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami w Unii Europejskiej i w Polsce
5. Organizacja ochrony środowiska
6. Ochrona środowiska na poziomie samorządów terytorialnych
7. Gospodarka odpadami
8. Ochrona atmosfery, krajobrazu
9. Odpowiedzialność za szkody w środowisku:
administracyjna, karna, cywilna
10. Systemy finansowania ochrony środowiska w Polsce
11. Zanieczyszczenie żywności- konsekwencje dla środowiska
12. Edukacja ekologiczna społeczeństwa

KOSZT STUDIÓW:

2500 zł (możliwość opłat w ratach 0%), opłata rekrutacyjna 100 zł.