Pedagogika leczniczo-terapeutyczna

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Pedagogika leczniczo-terapeutyczna” przygotowują
słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą chorymi, w tym przewlekle chorymi, w jednostkach
oświatowych zorganizowanych w podmiotach leczniczych.
Zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania
przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub
posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym
zakresie pedagogiki specjalnej. Celem studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki leczniczoterapeutycznej jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w przedszkolach i szkołach
zorganizowanych w podmiotach leczniczych (nauczycieli przedmiotowych do nauczania w szkołach
przyszpitalnych, pedagogów
do pracy w roli wychowawcy w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych). Absolwenci
uzyskują uprawnienia do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych,
specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do pracy w zakresie wczesnej interwencji wobec
dzieci z przewlekłą chorobą somatyczną i niepełnosprawnością ruchową. Studia mają charakter
kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2019 poz. 1450)
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki
zawodowej
(I uprawnienia -180 godzin: II uprawnienia- 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe:
I moduł; Dydaktyka specjalna
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu
III moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej w zakresie pedagogiki leczniczo- terapeutycznej
IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

Przygotowanie merytoryczne:
I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej
II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej
III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin.

KOSZT STUDIÓW:

3600 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna