Pedagogika resocjalizacyjna

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Pedagogika resocjalizacyjna” przygotowują
słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną społecznie. Zgodnie z
nowymi wymogami studia kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub
prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają
przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie
pedagogiki specjalnej. Celem studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej jest
przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w placówkach resocjalizacyjnych np.
młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, placówkach wsparcia dziennego, interwencyjnych, ośrodkach
pomocy społecznej, ośrodkach kuratorskich, instytucjach i organizacjach działających na rzecz
przeciwdziałania przestępczości i patologii społecznej, a także w instytucjach resortów sprawiedliwości i
spraw wewnętrznych. Studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna pozwolą słuchaczom zdobyć wiedzę
w zakresie diagnozy, metodyki i terapii resocjalizacyjnej. Pozwoli to na analizowanie uwarunkowań
zjawisk związanych z różnymi formami niedostosowania społecznego, bądź zagrożeniami
niedostosowaniem społecznym i wykorzystania odpowiednich form wsparcia społecznego oraz działań
profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest
zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450)
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki
zawodowej (I uprawnienia -180 godzin; II uprawnienia – 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu
podyplomowego.

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

ZAKRES KSZTAŁCENIA:
I moduł: Dydaktyka specjalna
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu
III moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

Przygotowanie merytoryczne:
I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie pedagogiki
resocjalizacyjnej
II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie
pedagogiki resocjalizacyjnej
III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin.

KOSZT STUDIÓW:

3600 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna