ROLNICTWO

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Rolnictwo” skierowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackie,
inżynierskie, magisterskie) kierunków innych niż Rolnictwo. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i
doskonalenie umiejętności osobom chcących pracować w szerokim otoczeniu rolnictwa (Agencjach
Rządowych, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego). Uzyskanie wyksztalcenia rolniczego pozwoli na prowadzenie
gospodarstwa rolnego oraz umożliwi pozyskiwanie środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy
strukturalnych przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej na rzecz działań
aktywizujących obszary wiejskie zgodnie z obecnie obowiązującym ustawodawstwem unijnym jak również
Strategią Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 (SZRWRiR) oraz Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy to w szczególności beneficjentów ubiegającym się o
dofinansowanie w ramach działań: „pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych
rolników” oraz „modernizacja gospodarstw rolnych”. Słuchaczami mogą być również osoby bezpośrednio
pracujące w rolnictwie, zamierzające nabyć ziemię lub przejąć gospodarstwo po rodzicach oraz osoby chcące
uzupełnić swoje wykształcenie o kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa. Program kształcenia jest zgodny
z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie
kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. 2012 poz. 109) oraz
ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (z późn. zm.). Świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych na tym kierunku jest dowodem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji rolniczych, o których
mowa w art. 6 ust. 2 lit. C Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późn. zm. Dz. U.
z 2012r. poz. 802 t.j.)

CZAS TRWANIA

2 semestry, od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Podstawy prawa i prawa rolnego
2. Podstawy gleboznawstwa rolniczego
3. Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt
4. Organizacja lub technologia produkcji roślinnej
5. Rachunkowość rolnicza
6. Rynki rolne w Polsce i UE
7. Ochrona roślin
8. Ekonomika rolnictwa
9. Marketing artykułów rolnych
10. Agrobiznes
11. Agroturystyka z ekologią
12. Rozwój obszarów wiejskich

KOSZT STUDIÓW:

2500 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.