Wiedza o społeczeństwie

OPIS STUDIÓW:

Studia adresowane do nauczycieli szkół, pracowników wydziałów obywatelskich urzędów
samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie
„Wiedzy o społeczeństwie” będzie posiadać kwalifikacje i umiejętności kształcenia z przedmiotu „Wiedza
o społeczeństwie” w szczególności: 1) przygotowanie do nowych zadań stojących obecnie przed
nauczycielami „Wiedzy o społeczeństwie” wynikających z wyzwań, jakie stawia zreformowana szkoła; 2)
nabycie umiejętności analizowania obecnej sytuacji politycznej oraz przemian społecznych
z wykorzystaniem wiedzy przekazanej na studiach podyplomowych; 3) poznanie nowatorskich technik
dydaktycznych pomocnych w nauczaniu przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”; 4) nabycie, zgodnie
z podstawami programowymi kształcenia ogólnego, umiejętności do kształtowania wśród uczniów
odpowiednich postaw oraz rozumienia i oceny ważnych wydarzeń życia społecznego, politycznego oraz
gospodarczego w kraju i na świecie.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia
wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r.
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019
poz. 1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki
(90 h) oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania
(m.in.wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning)

PROGRAM:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3300 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna