Wychowanie do życia w rodzinie

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy
ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia
w rodzinie. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający
przygotowanie pedagogiczne.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia
wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r.
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019
poz. 1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki
(90 h) oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania
(m.in.wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning)

PROGRAM:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3300 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna