Wychowanie fizyczne w szkole

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Wychowanie fizyczne w szkole” skierowane są do absolwentów
studiów wyższych pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne. Celem studiów
jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia przedmiotu wychowanie fizyczne do poziomu szkół
ponadpodstawowych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu
nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia
wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w
sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz.
1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki
(90 h) oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3300 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna