Zarządzanie w ochronie zdrowia

OPIS STUDIÓW:

Celem studiów jest kształcenie kadry kierowniczej i specjalistów, rozumiejących na czym polega
nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej i innymi organizacjami w systemie ochrony zdrowia,
umiejących zastosować w praktyce nabyte umiejętności. Wzrost kwalifikacji menedżerskich kadry
kierowniczej w istotny sposób przyczynia się do wzrostu siły konkurencyjnej zakładów opieki zdrowotnej
na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach – quasi rynku publicznych świadczeń zdrowotnych oraz rynku
świadczeń prywatnych. Wpływa także na wzrost skuteczności i efektywności działania innych podmiotów
systemu ochrony zdrowia (właścicieli, płatników, regulatorów, organów nadzoru, podmiotów sektora
ubezpieczeniowego, itp.).
Absolwenci tych studiów podyplomowych posiadają wiedzę o specyfice zarządzania w ochronie zdrowia,
w szczególności: formułowania strategii, biznes planów i projektów dla jednostek ochrony zdrowia,
opracowania strategii, tworzenia systemów zarządzania jakością oferowanych świadczeń zdrowotnych,
negocjowania i mediacji, organizowania pracy zespołowej, uwarunkowań pracy menedżerskiej, form
i metod zatrudniania, zarządzania marketingowego, zarządzania finansami i ekonomiki ochrony zdrowia,
prawnych aspektów komercjalizacji, restrukturyzacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
Studia kierowane są do obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej oraz specjalistów z publicznych
i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, NFZ, firm oferujących ubezpieczenia zdrowotne, instytucji
regulujących i nadzorujących działanie systemu ochrony zdrowia a także do osób zainteresowanych
prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie trwania studiów, zakończone zdaniem
egzaminu dyplomowego. (Nie obowiązują praktyki).

CZAS TRWANIA

2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning)

PROGRAM:

1. Podstawy organizacji i zarządzania podmiotem leczniczym
2. Organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce
3. Prawne aspekty ochrony zdrowia
4. Zarządzanie personelem medycznym
5. Zarządzanie finansami w zakładach opieki zdrowotnej
6. Prywatyzacja i restrukturyzacja zakładów opiek izdrowotnej
7. Strategie finansowania placówki medycznej
8. Marketing usług zdrowotnych
9. Zarządzanie jakością w usługach zdrowotnych
10. Prawo pracy
11. Nadzór sanitarno epidemiologiczny
12. Systemy opieki zdrowotnej w Polsce i UE
13. Strategia kontraktowania świadczeń medycznych
14. Negocjacje i komunikacja interpersonalna
15. Promocja zdrowia
16. Problemy ochrony zdrowia w UE

KOSZT STUDIÓW:

2500 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.