Zarządzanie zasobami ludzkimi

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi adresowane są do menedżerów i
praktyków ZZL, a także do przyszłych specjalistów działów personalnych. Studia kierowane są do osób
poszukujących praktycznych umiejętności projektowania i wdrażania systemów tworzących proces
zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, osób kierujących zespołami pracowniczymi których
interesują zagadnienia: planowanie zatrudnienia, dobór pracowników, motywowanie i ocenianie
pracowników, warsztaty współpracy i komunikacji interpersonalnej, rozwój i doskonalenie pracowników
oraz rekrutacja i selekcja pracowników, zarządzanie kompetencjami, ocenianie i rozwój pracowników,
zarządzanie szkoleniami, zarządzanie projektami, zarządzanie systemem wynagrodzeń oraz organizacja
funkcji personalnej i aspekty z zakresu prawa pracy. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności
w zakresie różnorodnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, wyposażenie w teoretyczne i
praktyczne przygotowanie słuchaczy do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej.
Zadanie to wymaga wiedzy na temat nowoczesnych metod doboru pracowników, szkoleń, zarządzania
motywacją, społecznych i psychologicznych reguł funkcjonowania ludzi w organizacjach oraz prawnych
uwarunkowań tych reguł. Od specjalisty i menedżera działu HR wymaga się, oprócz znajomości narzędzi i
umiejętnego ich stosowania, także kompetencji interpersonalnych, umożliwiających pracę w zespole. Po
ukończeniu studiów, absolwenci mają możliwość pozyskania pracy w pionach personalnych
przedsiębiorstw państwowych i prywatnych oraz w agencjach doradztwa personalnego. Warunkiem
ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. (Nie
obowiązują praktyki).

CZAS TRWANIA

2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning)

PROGRAM:

1. Psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi
2. Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
3. Proces zarządzania zasobami ludzkimi
4. HR Biznes Partner rola i zadania w organizacji
5. Zarządzanie kulturą organizacji planowania zasobów ludzkich
6. Skuteczne metody naboru (rekrutacja, selekcja, on bording)
7. Ocena potencjału pracowników. Projektowanie ścieżek karier
8. Pozafinansowe metody motywacji
9. Organizacja procesu szkoleniowego
10. Mediacje i rozwiązywanie konfliktów w zespole (techniki wywierania wpływu)
11. Trening menedżerski (skuteczne kierowanie ludźmi, zarządzanie zespołami ludzkimi)
12. Komunikacja wewnętrzna w firmie i wewnętrzny PR
13. Zarządzanie sobą, zarządzanie czasem
14. Warsztaty współpracy i komunikacji interpersonalnej
15. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

KOSZT STUDIÓW:

2500 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.