Andragogika – Trener rozwoju kariery zawodowej

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli lub absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą uzyskać
kompetencje do nauczania dorosłych zarówno w formach szkolnych, (np. szkoły policealne,
kwalifikacyjne kursy zawodowe) jak i pozaszkolnych, pracowników zatrudnionych w placówkach opieki
dla dorosłych. Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę i kompetencje z zakresu andragogiki, które
umożliwiają organizowanie w sposób profesjonalny przedsięwzięć edukacyjnych dla osób dorosłych,
zwłaszcza w kontekście ich pracy zawodowej oraz edukacji formalnej i nieformalnej prowadzonej w
oparciu o idee kształcenia całożyciowego. Student uzyskuje uprawnienia do nauczania i prowadzenia
różnych form kształcenia osób dorosłych. Uzyskane kompetencje są wskazane przy organizacji szkoleń z
ramienia ORE, MEN, KO czy innych publicznych oraz prywatnych instytucji organizujących szkolenia.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki ( tj. 60 godzin
praktyki ), zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA

2 semestry, ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06. studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

Moduł I:
1. Teoretyczne podstawy andragogiki.
2. Podstawy wiedzy z zakresu andragogiki.
3. Prawo oświatowe.
4. Psychologia rozwojowa dorosłych.
5. Dydaktyka nauczania dorosłych- style, strategie, i metody uczenia się człowieka dorosłego.
6. Diagnoza potrzeb w zakresie edukacji dorosłych.
7. Higiena i emisja głosu.

Moduł II:
1. Metody i techniki pracy trenera-andragoga.
2. Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej.
3. Techniki pracy warsztatowej.
4. Organizacja procesu doskonalenia dorosłych.
5. Praca socjalna z dorosłymi.
6. Trening interpersonalny.
7. Metody kształcenia na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
8. Praktyka zawodowa – 60 godz

KOSZT STUDIÓW:

Koszt: 2400zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100zł.

X