Studia podyplomowe

Trener umiejętności społecznych

OPIS STUDIÓW: Studia podyplomowe na kierunku „Trener umiejętności społecznych” skierowane są do pracowników firm szkoleniowych oraz działów HR, do osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje trenerskie i doskonalić swój warsztat szkoleniowy w zakresie pracy z grupą, a także do nauczycieli, wychowawców, kuratorów sądowych i wykładowców pragnących nauczyć się nowoczesnych i

Prawo zamówień publicznych

OPIS STUDIÓW: Studia podyplomowe na kierunku „Prawo zamówień publicznych” skierowane są do osób, które chcą poznać lub pogłębić swoją wiedzę w zakresie systemu zamówień publicznych – zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Celem studium jest zapoznanie słuchaczy ze skomplikowanymi, zmieniającymi się, regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych w Polsce z

Zarządzanie zasobami ludzkimi

OPIS STUDIÓW: Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi adresowane są do menedżerów i praktyków ZZL, a także do przyszłych specjalistów działów personalnych. Studia kierowane są do osób poszukujących praktycznych umiejętności projektowania i wdrażania systemów tworzących proces zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, osób kierujących zespołami pracowniczymi których interesują zagadnienia: planowanie

Zarządzanie w ochronie zdrowia

OPIS STUDIÓW: Celem studiów jest kształcenie kadry kierowniczej i specjalistów, rozumiejących na czym polega nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej i innymi organizacjami w systemie ochrony zdrowia, umiejących zastosować w praktyce nabyte umiejętności. Wzrost kwalifikacji menedżerskich kadry kierowniczej w istotny sposób przyczynia się do wzrostu siły konkurencyjnej zakładów opieki zdrowotnej na

Organizacja pomocy społecznej

OPIS STUDIÓW: Studia podyplomowe na kierunku „Organizacja pomocy społecznej” przygotowano przede wszystkim z myślą o kadrze kierowniczej jednostek pomocy społecznej. Słuchaczami studiów podyplomowych w/w kierunku mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, niezależnie od ukończonego kierunku studiów. Nowelizacja ustawy zmieniła wymagania względem kadry kierowniczej placówek pomocy społecznej. Osoby, które

Dietetyka i poradnictwo żywieniowe

OPIS STUDIÓW: Studia podyplomowe z zakresu Dietetyki i poradnictwa żywieniowego adresowane są do osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu dietetyki, medycyny i żywienia, jak również osób, które chcą związać w przyszłości swoją karierę zawodową z udzielaniem porad żywieniowych i dietetycznych, zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i umiejętności w temacie dietoterapii i profilaktyki

Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole

OPIS STUDIÓW: Studia z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują rozwinąć swoje kompetencje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole przygotowują nauczycieli szkół ponadpodstawowych zainteresowanych obszarem BHP i chcących uzyskać uprawnienia do nauczania kolejnego

Zarządzanie w biznesie

OPIS STUDIÓW: Studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie w biznesie” pozwalają na zdobycie kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zarządzania i doskonalenia procesów zarządzania organizacjami bez względu na rodzaj działalności biznesowej, formę organizacyjno-prawną, formę własności czy też wielkość. Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy, która pozwoli absolwentom na zarządzanie organizacjami

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

OPIS STUDIÓW: Uczestnicy studiów podyplomowych zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z kształtowaniem jakości warunków pracy, metodyką kompleksowej oceny ryzyka, narzędziami komputerowymi w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy oraz dydaktyką szkoleń w zakresie BHP. Studia przygotowują do pracy na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem pracy. Ponadto ich ukończenie ułatwia zatrudnienie w Państwowej Inspekcji

ROLNICTWO

OPIS STUDIÓW: Studia podyplomowe na kierunku „Rolnictwo” skierowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) kierunków innych niż Rolnictwo. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i doskonalenie umiejętności osobom chcących pracować w szerokim otoczeniu rolnictwa (Agencjach Rządowych, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego). Uzyskanie wyksztalcenia rolniczego pozwoli na prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz umożliwi
X