Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

OPIS STUDIÓW:

Słuchacze podczas studiów zdobywają wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, literatury,
a także informacji naukowej. Ponadto nabywają umiejętności praktycznego tworzenia księgozbiorów
i ich katalogów, a jednocześnie wdrażają się do posługiwania się w pracy bibliotecznej nowoczesnymi
technologiami informacyjnymi (komputerami, mediami, mas mediami i Internetem). Słuchacze
otrzymują także merytoryczne i metodyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie
edukacji medialnej i czytelniczej, tworzenia słowno – wizualnych materiałów dydaktycznych i gazetek
szkolnych. Studia nadają kwalifikacje do pracy w bibliotekach.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa,
uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25
lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
(Dz. U. 2019 poz. 1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki
zawodowej 90 godzin, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania
(m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3300 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.