Coaching i tutoring w szkole

OPIS STUDIÓW:

Kierunek studiów podyplomowych Coaching i Tutoring w szkole skierowany jest do nauczycieli
(wszystkich poziomów szkół), wychowawców w placówkach edukacyjnych oraz opiekuńczowychowawczych, doradców zawodowych, konsultantów i innych pracowników sektora poradnictwa
oraz osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym.
Studia przygotowują do pracy indywidualnej z uczniem, studentem lub podopiecznym metodą
coachingu i tutoringu. Absolwenci studiów podyplomowych Coaching i tutoring w edukacji poznają
praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi coachingowych i tutorskich w pracy w
szkole z uczniami na wszystkich poziomach.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym praca pisemna oraz realizacja projektu
coachingowego i tutorskiego.

CZAS TRWANIA

2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania
(m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

MODUŁ I TUTORING W EDUKACJI:

1. Antropologia i cel tutoringu
2. Istota tutoringu – podstawy teoretyczne oraz dobre praktyki tutorskie w Polsce/świecie.
3. Psychologia w tutoringu – teorie osobowości i temperamentu, procesy świadome i nieświadome,
analiza transakcyjna, założenia psychologii pozytywnej.
4. Edukacja spersonalizowana i rozwijanie talentów , metody wspierania talentów i mocnych stron
uczniów.
5. Narzędzia coachingowe w tutoringu, wyznaczanie celów, przekazywanie informacji zwrotnej.
6. Kompetencje tutorskie nauczyciela – budowanie relacji, komunikacja nauczyciela z uczniem,
empatia.
7. Wartości w tutoringu. 8. Wdrażanie programów i projektów tutorskich.

MODUŁ II COACHING W EDUKACJI :

9. Istota coachingu – podstawy teoretyczne, proces coachingowy, znaczenie i miejsce coachingu w
edukacji. Zasady i etyka w coachingu.
10. Psychologia w coachingu – teorie osobowości i temperamentu, procesy świadome i nieświadome,
analiza transakcyjna.
11. Kompetencje coachingowe nauczyciela – budowanie relacji, komunikacja nauczyciela z uczniem,
empatia, przekazy- wanie informacji zwrotnej.
12. Model Diltsa – model uczenia się i zmiany. Komunikacja z grupą – słuchanie, zadawanie pytań, w
zależności od etapu procesu w klasie lekcyjnej, rozwiązywanie konfliktów po- trzeb i wartości,
negocjacje, mediacje, facylitacja.
13. Axtion Learning -proces grupowy w klasie, umiejętność zarządzania procesem grupowym.
Zarządzanie emocjami grupy, zarządzanie emocjami nauczyciela.
14. Modele GROW i KOLBA – jako metody osiągania ważnych celów w pracy zespołowej.
15. Narzędzia coachingowe w praktyce szkolnej: kontrakt, koło życia, ustalanie celów, mapa marzeń.
16. Narzędzia coachingowe pomagające w rozwoju: proces coachingowy, motywacja, poziomy
neurologiczne, wartości, przekonania, talenty, ograniczenia ucznia i rodzica.
17. Zasady i etyka w pracy coacha i tutora.

KOSZT STUDIÓW:

1750 zł za semestr (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.

X