E-ADMINISTRACJA

OPIS STUDIÓW:

Celem studiów Podyplomowych z zakresu E- Administracji jest podniesienie kwalifikacji pracowników
administracji publicznej (rządowej i samorządowej) a także poszerzenie kompetencji absolwentów
różnych kierunków studiów magisterskich i studiów zawodowych – zamierzających podjąć pracę w
administracji. Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do posługiwania się narzędziami
informatycznymi wspomagającymi pracę urzędu i komunikację elektroniczną z obywatelami i
przedsiębiorcami.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie zakończone zdaniem egzaminu
dyplomowego.

CZAS TRWANIA

2 semestry, od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Podstawy społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji
2. Podstawy prawne informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
3. Europejskie i krajowe strategie, programy i plany rozwoju społeczeństwa informacyjnego i
elektronicznej administracji
4. E-usługi w administracji
5. Zjawisko wykluczenia cyfrowego
6. E-government
7. Publiczna infrastruktura
8. Informatyzacja a prawo do informacji publicznej
9. Rejestry publiczne i ich informatyzacja
10. Dokumenty elektroniczne i ich bezpieczeństwo
11. Podpis elektroniczny w administracji publicznej
12. E – PUAP i elektroniczne usługi publiczne, praktyczne aspekty korzystania z platformy
13. Metody identyfikacji użytkowników elektronicznych usług publicznych
14. Elektroniczny system zarządzania dokumentami w administracji publicznej
15. Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym
16. Archiwizacja dokumentów elektronicznych
17. Narzędzia wspomagające pracę w administracji publicznej

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł

X