Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
intelektualną” przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we
wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych. Zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są do
osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają
przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki
specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. Celem Studiów
Podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć
edukacyjnych w szkołach specjalnych, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i placówkach
edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy
w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak
zakłady pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością placówki dziennego pobytu
i inne ośrodki rewalidacyjne. Słuchacze zdobędą umiejętność podejmowania racjonalnych i skutecznych
działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci o szerokim spektrum
niepełnosprawności intelektualnej. Uzyskają również wiedzę z zakresu diagnozowania, planowania
i wdrażania indywidualnych planów pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Uzyskane
kompetencje pozwolą słuchaczom na modelowanie zachowań wobec osób niepełnosprawnych
przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studia mają
charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania
określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie
standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki
zawodowej (I uprawnienia- 180godzin; II uprawnienia 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu
podyplomowego.

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe:
I moduł: Dydaktyka specjalna
II moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej
III moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu
IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

Przygotowanie merytoryczne:
I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
intelektualną
II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z
niepełnosprawnością intelektualną
III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin.

KOSZT STUDIÓW:

3600 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna