Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością słuchową przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców chcących uzyskać
kwalifikacje i kompetencje zawodowe w zakresie pracy z dziećmi i osobami niesłyszącymi (głuchymi)
i niedosłyszącymi (słabosłyszącymi). Zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są do osób
posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania
w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą
uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.
Celem studiów z zakresu surdopedagogiki jest przygotowanie specjalistów skutecznej komunikacji
językowej z osobami z uszkodzonym słuchem. Zakres kształcenia został opracowany tak, aby uczestnicy
nabyli umiejętności sprawnego porozumiewania się z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi, przy
użyciu odpowiednio dobranych i dostępnych środków. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie
surdopedagoga, rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabosłyszących).
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia
wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz.
1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki
zawodowej (I uprawnienia 180 godzin; II uprawnienia 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu
podyplomowego. Ukończenie studiów podyplomowych pozwalają na prowadzenie zajęć z zakresu
surdopedagogiki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz.U.2017 poz.1575).

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning)

PROGRAM:

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe:
I moduł: Dydaktyka specjalna
II moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej
III moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu
IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

Przygotowanie merytoryczne:
I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu
II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu
III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3600 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna