Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z
niepełnosprawnością wzrokową przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców chcących uzyskać
kwalifikacje i kompetencje zawodowe w zakresie pracy z dziećmi i osobami niewidomymi lub
niedowidzącymi. Zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są do osób posiadających kwalifikacje
do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki
specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w
dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.
Celem studiów z zakresu tyflopedagogiki jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych, niezbędnych
do pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, rewalidacyjnej z dziećmi, osobami z defektami
wzroku na wszystkich etapach edukacyjnych w przedszkolu, szkole specjalnej, szkole ogólnodostępnej,
integracyjnej, a także w internacie i świetlicy oraz placówkach pomocy społecznej. Uczestnicy studiów
poszerzą kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych
potrzeb ucznia z niepełnosprawnością wzrokową.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z obowiązującymi przepisami
prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
(Dz.U.2019poz.1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki
zawodowej
(I uprawnienia 180 godzin; II uprawnienia 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.
Ukończenie studiów podyplomowych pozwalają na prowadzenie zajęć z zakresu tyflopedagogiki zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz.U. 2017 poz.1575).

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning)

PROGRAM:

Kształcenie kierunkowe:
I moduł: Dydaktyka specjalna
II moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej
III moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu
IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

Przygotowanie merytoryczne:
I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
wzrokową (tyflopedagogika)
II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z
niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin.

KOSZT STUDIÓW:

3600 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna