Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu”
przygotowują słuchaczy do pracy diagnostyczno-terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą
z autyzmem i Zespołem Aspergera.
Zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania
przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub
posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym
zakresie pedagogiki specjalnej. Celem studiów podyplomowych jest rozwój kompetencji w zakresie
wczesnej interwencji diagnostyczno-terapeutycznej dla dzieci z autyzmem, umiejętność planowania działań
profilaktyczno- wspomagających, wszechstronną interdyscyplinarną rehabilitację z dziećmi i młodzieżą ze
spektrum ASD, w tym opracowywania indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla osób
ze spektrum ASD na wszystkich poziomach edukacyjnych. Studia mają charakter kwalifikacyjny, program
tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2019 poz. 1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyk
zawodowych (I uprawnienia-180 godzin; II uprawnienia – 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu
podyplomowego.

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning)

PROGRAM:

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe:
I moduł: Dydaktyka specjalna
II moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej
III moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu
IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

Przygotowanie merytoryczne:
I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu
II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu
III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3600 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna