EDUKACJA ZDROWOTNA Z PROMOCJĄ ZDROWIA

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia adresowane są do nauczycieli,
wychowawców, opiekunów, pracowników samorządów i administracji, pracowników stacji sanitarno –
epidemiologicznych, pracowników organizacji pozarządowych. Zapraszamy absolwentów uczelni
wyższych, studiów licencjackich i magisterskich, nauczycieli rożnych przedmiotów edukacji
wczesnoszkolnej, biologii, wychowania fizycznego, a także pracowników placówek opiekuńczo –
wychowawczych, publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących działalność prozdrowotną,
szpitali.
Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu problemów zdrowotnych współczesnego społeczeństwa,
umiejętności tworzenia programów i strategii profilaktycznych dla rożnych grup ludności. Absolwenci
studiów są przygotowywani do rozpoznawania źródeł czynników zagrażających zdrowiu i życiu
człowieka, do realizacji programów w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
Warunkiem ukończenia studiów Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia jest uzyskanie zaliczeń, w tym
zaliczenia z praktyki oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA

2 semestry ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06 studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Elementy anatomii i fizjologii człowieka.
2. Psychologia zdrowia.
3. Socjologia zdrowia.
4. Prawne i ekonomiczne elementy zdrowia.
5. Zdrowie publiczne.
6. Rodzina , a kształtowanie zdrowego stylu życia.
7. Bioetyka.
8. Pedagogika zdrowia.
9. Promocja zdrowia.
10. Problemy zdrowotne i kwestie społeczne.
11. Epidemiologia chorób cywilizacyjnych.
12. Epidemiologia chorób zakaźnych.
13. Polityka zdrowotna, organizacja i zarządzanie

KOSZT STUDIÓW:

2400zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł

X