Geografia w szkole

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane jest przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać
uprawnienia do nauczania geografii w szkołach podstawowych oraz zajęć edukacyjnych z zakresu
geografii we wszystkich typach szkół. Studia przeznaczone są dla osób posiadających kwalifikacje
pedagogiczne do nauczania w szkole. Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę geograficzną
niezbędną nauczycielowi geografii do realizacji procesu kształcenia na wszystkich poziomach
kształcenia, posługuje się narzędziami pracy nauczyciela geografii, umiejętnie organizuje proces
dydaktyczny w zakresie nauczania geografii w szkole, posługuje się środkami multimedialnymi
w pracy z uczniem.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa,
uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Geografia w szkole”, jest uzyskanie zaliczeń
w tym zaliczenia z praktyki (90 h) oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:
I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3300 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna