GERONTOLOGIA I OPIEKA OSOBAMI STARSZYMI

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla osób zaangażowanych w organizowanie opieki nad osobami starszymi, którzy
podsiadają wyższe wykształcenie I i/lub II stopnia. Studia skierowane są m.in. do specjalistów terapii
zajęciowej, psychologów, socjologów, opiekunów społecznych, pielęgniarek, fizjoterapeutów,
rehabilitantów. Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych
niezbędnych w pracy z osobami starszymi i na ich rzecz, zarówno w warunkach środowiskowych jak i w
ramach instytucji. Studia adresowane są do osób chcących znaleźć zatrudnienie w instytucjach pomocy i
opieki społecznej, zakładach opiekuńczo leczniczych, hospicjach, zakładach opieki zdrowotnej,
placówkach aktywizujących i zrzeszających ludzi starszych ( klub seniora, uniwersytetach III wieku), a
także jako prywatni opiekunowie osób starszych. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie egzaminu
dyplomowego.

CZAS TRWANIA

2 semestry, ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06 studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

Moduł I. Biomedyczne podstawy gerontologii i geriatrii.
1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
2. Biologia starzenia się.
3. Podstawy geriatrii ( epidemiologia i profilaktyka)

Moduł II. Psychologiczne i socjologiczne starzenia się i starości
1. Komunikacja społeczna
2. Aktywizacja społeczna osób starszych
3. Wsparcie psychologiczne osób starszych
4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Moduł III. Podstawy andragogiki i terapie zajęciowe
1. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych
2. Techniki treningu pamięci
3. Terapie zajęciowe

Moduł IV. Prawne i instytucjonalne możliwości wspierania osób starszych
1. Podstawy prawa
2. Organziacja opieki zdrowotnej w Polsce i UE
3. Instytucje wspracia osób starszych.

Moduł V. Starzenie się, a styl życia
1. Dietetyka
2. Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa

Moduł VI. Zabiegi medyczne i pielęgnacja
1. Medycyna naturalna i ziołolecznictwo
2. Zabiegi pielęgnacyjne i kosmetyczne
3. Podstawy fizjoterapii i rehabilitacji
4. Pierwsza pomoc przedmedyczna
5. Podstawy farmakologii
6. Opieka paiatywna i terminalna.
7. Praktyka zawodowa – 60 godz

KOSZT STUDIÓW:

2400zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł

X