HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA W PROFILAKTYCE I PROMOCJI ZDROWIA

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób zatrudnionych m.in. w instytucjach administracji rządowej i samorządowej
na stanowiskach odpowiedzialnych za szeroko pojętą profilaktykę, stacjach sanitarnoepidemiologicznych, szpitalach i poradniach leczniczo- -zabiegowych, Narodowym Funduszu Zdrowia,
systemie ubezpieczeń społecznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach publicznych i
prywatnych. Program studiów „Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia” obejmuje
kształcenie w zakresie epidemiologii ogólnej, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych, szczepień
ochronnych, higieny, organizacji ochrony zdrowia, promocji zdrowia w ramach tworzenia polityki
zdrowotnej i prozdrowotnej. Poszczególne przedmioty zawierają wybrane treści kształcenia z
uwzględnieniem najnowszych osiągnięć medycyny, nauk biologicznych oraz biotechnologii, tak by
zdobyta wiedza mogła być praktycznie zastosowana w codziennej działalności pracowników ochrony
zdrowia. Student poznaje aktualne zagrożenia zdrowotne oraz metody zapobiegania. Absolwent
przygotowany jest do pracy na wszystkich stanowiskach w ochronie zdrowia, a także w programach i
projektach edukacyjno-profilaktycznych. Potrafi planować działania na rzecz poprawy stanu zdrowia
społeczeństwa oraz współpracować na rzecz tworzenia środowisk wspierających zdrowie.

CZAS TRWANIA

2 semestry, od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Epidemiologia ogólna
2. Mikrobiologia/Bioterroryzm
3. Higiena Komunalna
4. Ekonomia w ochronie zdrowia
5. Statystyka medyczna
6. Promocja zdrowia
7. Zagadnienia prawne w ochronie zdrowia
8. Epidemiologia chorób niezakaźnych
9. Epidemiologia chorób zakaźnych i zakażeń szpitalnych
10. Ochrona zdrowia w UE
11. Organizacja Ochrony zdrowia
12. Jakość w opiece medycznej
13. Przepisy BHP
14. Marketing usług medycznych
15. Socjologia zdrowia/Demografia
16. Higiena żywności i żywienia
17. Szczepień Ochronnych

KOSZT STUDIÓW:

2500 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.