KONTROLA ZARZĄDCZA

OPIS STUDIÓW:

Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszła w życie Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i
wprowadzone zostają wymogi dotyczące zapewnienia skuteczności przepływu informacji, zgodności
działań z procedurami wewnętrznymi urzędu, wiarygodności sprawozdań oraz zarządzaniem ryzykiem.
Stąd konieczne jest ustanowienie zasad i procedur wewnętrznych związanych z zapewnieniem kontroli
zarządczej w poszczególnych jednostkach sektora finansów publicznych. Głównym celem studiów
podyplomowych jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu identyfikacji, pomiaru oraz
zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych oraz wdrożenia systemu kontroli
zarządczej w tych organizacjach. Adresatami są: – kadra zarządzająca JSFP, na której spoczywa
obowiązek organizowania i utrzymania efektywnego systemu kontroli zarządczej w jednostce administracji
publicznej. – pozostali pracownicy JSFP, którzy odpowiedzialni są za wdrożenie i właściwe
funkcjonowanie poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem –
osoby pracujące w komórkach kontroli i audytu wewnętrznego JSFP – osoby zatrudnione w,
przedsiębiorstwach użyteczności publicznej (szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, zespołach szkół,
przedsiębiorstwach komunalnych itp).

CZAS TRWANIA

2 semestry, od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Współczesne trendy w zarządzaniu w JSFP
2. Gospodarka finansowa JSFP
3. Planowanie i zarządzanie strategiczne w JSFP
4. Zarządzanie projektami w JSFP
5. Standardy i metodyka kontroli zarządczej w JSFP
6. Podstawy rachunkowości budżetowej
7. Rachunkowość zarządcza w JSFP
8. Budżetowanie zadaniowe w JSFP
9. Zarządzanie ryzykiem w JSFP
10. Dyscyplina finansów publicznych
11. Zamówienia publiczne
12. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w JSFP
13. Partnerstwo publiczno-prywatne w JSFP
14. Audyt wewnętrzny
15. Zarządzanie systemami informatycznymi w JSFP
16. Zarządzanie kadrami w JSFP
17. Analiza ekonomiczna i finansowa projektów publicznych
18. Komunikacja interpersonalna

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł

X