LOGISTYKA

OPIS STUDIÓW:

Podstawowym celem jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu logistyki
międzynarodowej i profesjonalne przygotowanie do pracy w podmiotach gospodarczych, które uczestniczą
w obrocie międzynarodowym. Zarządzanie międzynarodowymi przepływami surowców, materiałów i
produktów, wymaga wiedzy o istniejących barierach i obowiązujących procedurach. Niezbędna staje się
więc znajomość procedur obowiązujących w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w
środowisku międzynarodowym. Dotyczy to osób pracujących zarówno dla globalnych korporacji,
ponadnarodowych koncernów, jak i dla mniejszych podmiotów, które uczestniczą w obrocie
międzynarodowym. Ukończenie Studiów Podyplomowych Logistyki Międzynarodowej wydatnie
zwiększa szanse kariery w środowisku międzynarodowym. Studia podyplomowe przeznaczone są dla
absolwentów wyższych uczelni (z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra).
Słuchacze studiów zdobędą umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach kierowniczych i
menedżerskich w podmiotach gospodarczych, które uczestniczą w wymianie międzynarodowej i lokalnej.
Kształcimy menedżerów pod kątem potrzeb firm funkcjonujących we wszystkich sektorach
gospodarczych, w których ma miejsce fizyczny przepływ dóbr i materiałów. Zdobyta wiedza ma ułatwić
lub umożliwić pracę na stanowiskach kierowniczych w obszarach logistyki, transportu i spedycji, handlu i
dystrybucji, zaopatrzenia i produkcji.

CZAS TRWANIA

2 semestry, od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Podstawy logistyki
2. Logistyka w strategiach firm działających w środowisku międzynarodowym
3. Polityka transportowa Unii Europejskiej
4. Procedury i dokumenty w transporcie i spedycji międzynarodowej
5. Prawo transportowe
6. Optymalizacja wewnętrznych i zewnętrznych procesów logistycznych
7. Strategiczne i operacyjne decyzje logistyczne
8. Regulacje, przepisy i procedury celne
9. Ubezpieczenia transakcji międzynarodowych
10. Outsourcing w logistyce
11. Specyfika i zasady współpracy z operatorem logistycznym
12. Opodatkowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i spoza Unii Europejskiej
13. Finanse międzynarodowe – instrumenty finansowe pozwalające ograniczać ryzyko
14. Controlling
15. Pomiar efektywności działań w łańcuchu dostaw
16. Systemy informatyczne w logistyce
17. Logistyka w produkcji
18. Zarządzanie dystrybucją
19. Metody tworzenia i zasady sterowania międzynarodowymi łańcuchami dostaw
20. Zarządzanie organizacją wyszczuploną (Lean management)
21. Elastyczne systemy logistyczne (Agile systems)

KOSZT STUDIÓW:

2500 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.