Logopedia kliniczna

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności Logopedia kliniczna skierowane są do absolwentów
studiów wyższych magisterskich, kierunków humanistycznych, kierunków pedagogicznych posiadających
przygotowanie pedagogiczne i absolwentów studiów wyższych II stopnia kierunków medycznych. Zgodnie
z nowymi wymogami Rozporządzenia MNiSW z 25 lipca 2019r. studia kierowane są do osób
posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania
w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą
uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.
Uczestnicy studiów podyplomowych z logopedii klinicznej 4-semestralnej po ich ukończeniu uzyskują
uprawnienia i kwalifikacji do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w placówkach oświatowych
oraz medycznych: w przedszkolach, szkołach, gabinetach prywatnych, oraz placówkach medycznych,
pomocy społecznej – zgodnie z wytycznymi zasadami udzielania takiej pomocy. Absolwent posiada
umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy, będzie
przygotowany do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na profilaktykę, korygowanie i usuwanie
wad wymowy u dzieci
pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami oraz udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie
wspierania rozwoju mowy dzieci. Nabędzie umiejętności przygotowania narzędzi pomocnych w
prowadzeniu terapii logopedycznej.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa,
uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25
lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
(Dz.U. 2019 poz. 1450)
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki
zawodowej (I uprawnienia -180 godzin; II uprawnienia – 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu
podyplomowego.

CZAS TRWANIA

4 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe:
I moduł: Dydaktyka specjalna
II moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej
III moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu
IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

Przygotowanie merytoryczne:
I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie logopedii
II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie logopedii
III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin.
Praktyki zawodowe: (I uprawnienia-180 godzin; II uprawnienia -120 godzin)

KOSZT STUDIÓW:

5200 zł (możliwość opłat w 12 ratach), opłata rekrutacyjna