Logopedia ogólna

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności Logopedia ogólna skierowane są do absolwentów
studiów wyższych magisterskich, kierunków humanistycznych, kierunków pedagogicznych posiadających
przygotowanie pedagogiczne i absolwentów studiów wyższych II stopnia kierunków medycznych. Zgodnie
z nowymi wymogami Rozporządzenia MNiSW z 25 lipca 2019r. studia kierowane są do osób
posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania
w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą
uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.
Uczestnicy studiów podyplomowych z logopedii 3-semestralnej po ich ukończeniu uzyskują uprawnienia
i kwalifikacje do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela – logopedy w placówkach oświatowych.
Absolwent posiada umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń
mowy. Będzie przygotowany do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na profilaktykę,
korygowanie oraz eliminowanie wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Po ukończeniu studiów absolwent będzie miał uprawnienia do udzielania porad rodzicom i nauczycielom
odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci. Nabędzie umiejętności przygotowania narzędzi
pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa,
uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25
lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
(Dz.U. 2019 poz. 1450)
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki
zawodowej (I uprawnienia -180 godzin; II uprawnienia – 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu
podyplomowego.

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe:
I moduł: Dydaktyka specjalna
II moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej
III moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu
IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

Przygotowanie merytoryczne:
I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie logopedii
II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie logopedii
III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin.
Praktyki zawodowe: (I uprawnienia-180 godzin; II uprawnienia -120 godzin)

KOSZT STUDIÓW:

3900 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

X