Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego” adresowane są
przede wszystkim do pracujących w polskich szkołach nauczycieli języka polskiego i języków obcych,
coraz częściej spotykających się z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracyjnym, a także dla osób
chcących zdobyć umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego / drugiego. Kandydaci
na studia podyplomowe „Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego” powinni
mieć wykształcenie filologiczne. Celem studiów jest zapoznanie z metodami nauczania języka polskiego
jako obcego, opisy poziomów kompetencji językowej i metody testowania języka polskiego jako obcego,
umiejętność korzystania z istniejących materiałów dydaktycznych i tworzenie pomocy dostosowanych do
indywidualnych potrzeb uczniów w zależności od wieku czy języka pierwszego uczących się oraz poznanie
różnych sposobów wykorzystania nowoczesnych technik w nauczania języka polskiego jako obcego,
drugiego w tym propagowanie wiedzy integrującej program nauczania języka z wiedzą o polskich realiach
i polskiej kulturze.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia
wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w
sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz.
1450) – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki (90
h) oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:
I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

Zagadnienia tematyczne dotyczą:
1. Nauczania języka polskiego jako drugiego i odziedziczonego.
2. Nauczanie dzieci i młodzieży.
3. Wprowadzenie do metodyki nauczania języka polskiego jako obcego.
4. Nauczanie wymowy polskiej.
5. Tradycje i metody nauczania języka polskiego jako obcego.
6. Gramatyka funkcjonalna języka polskiego.
7. Dydaktyka przedmiotu.
8. Metodyka nauczania sprawności językowych.
9. Gramatyka komunikacyjna języka polskiego.
10. Nowe technologie w nauczaniu cudzoziemców.
11. Nauczanie wiedzy o Polsce.
12. Komunikacja międzykulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
13. Praktyka zawodowa – 90 godz.

KOSZT STUDIÓW:

3300 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna