OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH

OPIS STUDIÓW:

Studia skierowane są głównie do osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką ochrony
informacji i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki (pracownicy przedsiębiorstw i firm,
administracji państwowej i samorządowej, służb mundurowych), tj. do osób, które kierują lub
przygotowują się do pracy w pionach ochrony danych osobowych i informacji nie jawnych lub
odpowiadają za politykę bezpieczeństwa w swoich jednostkach organizacyjnych, a w szczególności do
osób zatrudnionych w charakterze pełnomocnika ds. ochrony informacj niejawnych, pełniących funkcje
ABI oraz wszystkich zatrudnionych w pionach ochrony informacji niejawnych. Zapraszamy także
pracowników kadr, PR, kierowników lub pracowników jednostek organizacyjnych, którzy obecnie lub w
przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i prywatności.
Celem studiów podyplomowych jest podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji samorządowej i rządowej, służb
mundurowych, firm oraz przedsiębiorstw mających w swej działalności do czynienia z danymi
osobowymi, informacjami prawnie chronionymi. Celem studiów jest także przygotowanie specjalistów do
pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych Osobowych – w
myśl planowanych regulacji UE) oraz wsparcie merytoryczne osób już zajmujących się tą problematyką.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie trwania studiów, zakończone zdaniem
egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA

2 semestry, od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Wybrane elementy bezpieczeństwa narodowego.
2. Podstawy prawne ochrony informacji niejawnych.
3. Ochrona danych osobowych – podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne.
4. Tworzenie dokumentacji z zakresu danych osobowych.
5. Praktyczne aspekty ochrony informacji niejawnych: bezpieczeństwo osobowe, bezpieczeństwo
przemysłowe, bezpieczeństwo teleinformatyczne.
6. Standardy ochrony informacji niejawnych w NATO i UE.
7. Bezpieczeństwo informacji biznesowych. Teoretyczne ipraktyczne aspekty ustanawiania i
wdrażania tajemnicy przedsiębiorstwa.
8. Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem
ochrony informacji niejawnych.
9. Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych. Obieg dokumentów niejawnych.
10. Archiwizacja dokumentów.
11. Inwigilacja (nadzór) w społeczeństwie informacyjnym.
12. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w stanach kryzysowych/ekstremalnych.
13. Nowoczesne techniki technologii i ochrony informacji.

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł

X