Organizacja pomocy społecznej

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Organizacja pomocy społecznej” przygotowano przede wszystkim
z myślą o kadrze kierowniczej jednostek pomocy społecznej. Słuchaczami studiów podyplomowych w/w
kierunku mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, niezależnie
od ukończonego kierunku studiów. Nowelizacja ustawy zmieniła wymagania względem kadry
kierowniczej placówek pomocy społecznej. Osoby, które kierują publicznymi i niepublicznymi
jednostkami tego typu, powinny posiadać specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Program Studiów
Podyplomowych w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodny
z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2012 r.(Dz. U. 2012.
Poz.1081) realizowany we współpracy z Wyższą Szkołą Komunikacji Społecznej w Gdyni (uczelni
posiadającej uprawnienia do prowadzenia w/w specjalizacji).
Program studiów zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, pozwala słuchaczom zdobyć kompetencje
niezbędne w procesie zarządzania placówkami niosącymi wsparcie osobom potrzebującym, a złożenie
egzaminu końcowego (z wynikiem pozytywnym) przed odpowiednią komisją egzaminacyjną, skutkuje
uzyskaniem wymaganej specjalizacji.
Studia adresowane są do osób, które kierują lub przygotowują się do kierowania placówkami pomocy
społecznej (domami pomocy społecznej; ośrodkami pomocy społecznej; placówkami opiekuńczowychowawczymi, takimi jak domy dziecka, pogotowie opiekuńcze czy zakłady wychowawcze itp.),
a także do urzędników (np. pracowników samorządów lokalnych odpowiedzialnych za działalność
socjalną), pracowników organizacji pozarządowych, pracowników socjalnych, pedagogów czy socjologów.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie egzaminu podyplomowego. Student
otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Organizacja pomocy społecznej
wydane przez Wyższą Szkołę Komunikacji Społecznej w Gdyni.

CZAS TRWANIA

2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning)

PROGRAM:

1. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu
globalnym, europejskim i lokalnym
2. Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej
3. Elementy etyki
4. Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa
5. Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej
6. Wybrane zagadnienia prawne
7. Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia
społecznego
8. Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań
9. Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej
10. Stres i wypalenie zawodowe
11. Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej
12. Wizyty studyjne

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.

X