Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Pedagogika korekcyjna” (terapia pedagogiczna)
zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania
przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub
posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym
zakresie pedagogiki specjalnej.
Celem studiów podyplomowych z pedagogiki korekcyjnej jest poznanie teoretycznych podstaw terapii
pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i ich praktycznego zastosowania w diagnozie
pedagogicznej i oddziaływaniach terapeutycznych wobec dziecka z grup ryzyka specyficznych trudności w
uczeniu się oraz ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w pracy terapeutycznej
w przedszkolu, szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia terapeuty pedagogicznego zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. (Dz.U.2017.poz.1575) w
sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, a program studiów jest zgodny z
przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania
zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz.1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki
zawodowej
(I uprawnienia -180 godzin: II uprawnienia-120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe:
I moduł: Dydaktyka specjalna
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu
III moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej w zakresie pedagogiki korekcyjnej
IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

Przygotowanie merytoryczne:
I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie pedagogiki korekcyjnej
II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie pedagogiki korekcyjnej i oddziaływań
terapeutycznych
III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin.

KOSZT STUDIÓW:

3600 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna