Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną”
zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania
przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub
posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym
zakresie pedagogiki specjalnej.
Celem studiów podyplomowych z pedagogiki korekcyjnej z elementami integracji sensorycznej jest
poznanie teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i ich
praktycznego zastosowania w diagnozie pedagogicznej i oddziaływaniach terapeutycznych wobec dziecka
z grup ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu
się w pracy terapeutycznej w przedszkolu, szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poznanie
wiedzy i umiejętności w zakresie integracji sensorycznej, jej rozwoju i wpływu na rozwój emocjonalny,
ruchowy i poznawczy dziecka. Zapoznanie z dysfunkcjami Integracji Sensorycznej i ich wpływem na
funkcjonowanie dziecka. Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia terapeuty
pedagogicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r.
(Dz.U.2017.poz.1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, a program
studiów jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki
zawodowej
(I uprawnienia- 180godzin; II uprawnienia 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe:
I moduł: Dydaktyka specjalna
II moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej o specjalności pedagogiki korekcyjnej
III moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu
IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

Przygotowanie merytoryczne:
I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie pedagogiki korekcyjnej
II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie pedagogiki korekcyjnej i oddziaływań
terapeutycznych
III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin.

Zakres kształcenia:
1. Anatomia z fizjologią człowieka. Budowa i funkcjonowanie zmysłów aspekt medyczny
– równowaga, wzrok, słuch, dotyk, smak.
2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej i neurologii dziecięcej, psychologii
ogólnej, poznawczej i klinicznej.
3. Rozwój ruchowy oraz zaburzenia rozwoju dziecka od 0 do 3 roku życia.
4. Wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci.
5. Diagnoza pedagogiczna.
6. Warsztat pracy w terapii pedagogicznej z integracją sensoryczną.
7. Diagnoza i terapia SI u dzieci z różnymi deficytami:
• mózgowym porażeniem dziecięcym,
• niepełnosprawnością wzrokową
• obniżoną sprawnością intelektualną
• dziecko ze spektrum autyzmu,
• dzieci z zespołem wad wrodzonych, Zespół Downa,
• dzieci z deficytami przetwarzania sensorycznego, FAS.
8. Rozwój i dysfunkcje sfery poznawczej i motorycznej.
9. Wczesne wspomaganie dziecka.
10. Terapia trudności w nauce czytania i pisania
11. Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z integracją sensoryczną.
12. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego.
13. Planowanie i organizowanie procesu terapeutycznego.
14. Wpływ integracji sensorycznej na rozwój mowy i sposób odżywiania się.
15. Psychologiczne problemy rodzin dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.
16. Prawo oświatowe w zakresie terapii pedagogicznej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
17. Casy study – studium przypadku.

KOSZT STUDIÓW:

3600 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna