Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu „Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną”.
Zgodnie z nowymi wymogami do nauczania kolejnego przedmiotu, słuchacz powinien mieć ukończone
studia I stopnia i studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie 5 letnie. Studia przygotowują słuchaczy
do pracy w placówkach oświatowych w charakterze pedagoga szkolnego, w internatach, świetlicach w
placówkach opiekuńczo- wychowawczych np. środowiskowe domy opieki. Celem studiów
podyplomowych z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej z pomocą psychologicznopedagogiczną jest poznanie teoretycznych podstaw z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
diagnozy i terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i ich praktycznego zastosowania w
diagnozie pedagogicznej i oddziaływaniach terapeutycznych wobec dziecka z grup ryzyka specyficznych
trudności w uczeniu się oraz ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz specjalnych potrzeb
edukacyjnych w pracy terapeutycznej w przedszkolu, szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy w charakterze pedagoga szkolnego,
nauczyciela wychowawcy w internatach, nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. (Dz.U.2017.poz.1575) w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, a program studiów jest zgodny z przepisami
prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
(Dz. U. 2019 poz. 1450).Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym
zaliczenia praktyki zawodowej(90 h) zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning)

PROGRAM:

ZAKRES KSZTAŁCENIA:
I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia zajęć
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

ZAKRES KSZTAŁCENIA:
1. Podstawy psychologii klinicznej
2. Pedagogika opiekuńcza
3. Prawo rodzinne i opiekuńcze
4. Teoretyczne podstawy udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej
5. Dzieci i młodzież w rodzinach dysfunkcyjnych
6. Podstawy terapii pedagogicznej
7. Zadania zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych
8. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
9. Diagnoza pedagogiczna
10. Specyfika pracy pedagoga szkolnego
11. Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży
12. Praca z uczniem mającym trudności w nauce
13. Projektowanie i ewaluacja działań wychowawczo-profilaktycznych
14. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
15. Profilaktyka ukierunkowana na grupy ryzyka
16. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
17. Podstawy pracy z rodziną
18. Praca z dzieckiem zdolnym
19. Trening umiejętności wychowawczych
20. Warsztat pracy z grupą

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

X