Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

OPIS STUDIÓW:

Studia przygotowują słuchaczy do pracy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (np. środowiskowe
domy opieki), internatach i świetlicach szkolnych oraz na stanowisku pedagoga szkolnego.
Studia podyplomowe na kierunku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej pozwolą słuchaczom realizować działania z zakresu
pomocy i profilaktyki społecznej, dadzą umiejętność rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych
i dydaktycznych. Kierunek ten promuje wrażliwość społeczną i zachowania prozdrowotne.

CZAS TRWANIA

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Podstawy psychologii klinicznej
2. Pedagogika opiekuńcza
3. Prawo rodzinne i opiekuńcze
4. Teoretyczne podstawy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
5. Dzieci i młodzież w rodzinach dysfunkcyjnych
6. Podstawy terapii pedagogicznej
7. Zadania zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych
8. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
9. Diagnoza pedagogiczna
10. Specyfika pracy pedagoga szkolnego
11. Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży
12. Praca z uczniem mającym trudności w nauce
13. Projektowanie i ewaluacja działań wychowawczo-profilaktycznych
14. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
15. Profilaktyka ukierunkowana na grupy ryzyka
16. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
17. Podstawy pracy z rodziną
18. Praca z dzieckiem zdolnym
19. Trening umiejętności wychowawczych
20. Warsztat pracy z grupą
21. Praktyka zawodowa – 120 godz.

KOSZT STUDIÓW:

3300zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100zł.