Pedagogika środowiskowa

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe z zakresu „Pedagogika środowiskowa” to specjalność, która dedykowana jest do osób
zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu pedagoga – terapeuty
środowiskowego, prowadzącego działania w środowisku lokalnym. Celem studiów podyplomowych z
zakresu pedagogiki środowiskowej jest poznanie teoretycznych podstaw z zakresu diagnozowania potrzeb
środowiska społecznego, planowania i organizowania pracy środowiskowej. Słuchacz podczas studiów
nauczy się praktycznych aspektów rozwiązywania problemów społecznych, poznania tajników współpracy
z różnymi podmiotami społecznymi, zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu organizowania działań
terapeutycznych w środowisku lokalnym.
Istotnym elementem wyposażenia słuchacza studiów podyplomowych z zakresu „Pedagogiki
środowiskowej” w wiedzę i kompetencje w obszarach organizowania wsparcia pedagogicznego
i socjalnego dla dziecka w sytuacji zagrożeń rozwojowych i społecznych, kompetencji pedagogicznych,
organizowania strategii wsparcia w obrębie lokalnych systemów społecznych, metodyki pracy z grupą
i indywidualnym przypadkiem, diagnozy pedagogicznej i społecznej.
Studia przygotowują słuchaczy do pracy w placówkach oświatowych w charakterze pedagoga- terapeuty
środowiskowego dzieci i młodzieży, w poradniach specjalistycznych, w tym poradniach psychiatryczno–
psychologicznych, w internatach, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych, placówkach służby
zdrowia, domach pomocy społecznej, klubach seniora, zakładach opiekuńczych.
Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy w charakterze pedagoga – terapeuty
środowiskowego. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym
zaliczenia praktyki zawodowej w wymiarze 90 godzin zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia zajęć
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

X