Prawo zamówień publicznych

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Prawo zamówień publicznych” skierowane są do osób, które chcą
poznać lub pogłębić swoją wiedzę w zakresie systemu zamówień publicznych – zarówno po stronie
zamawiających, jak i wykonawców. Celem studium jest zapoznanie słuchaczy ze skomplikowanymi,
zmieniającymi się, regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych w Polsce z uwzględnieniem
regulacji prawnych UE w tym zakresie oraz przygotowanie słuchaczy do pełnienia samodzielnych funkcji
w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych, w tym przygotowanie do uruchomienia
procedur związanych z zamówieniami publicznymi. Studia Podyplomowe Prawo zamówień publicznych
zapoznają słuchaczy z aspektami prawnymi i organizacyjnymi procesu zamówień publicznych oraz
przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych. Słuchacze po
ukończeniu studiów uzyskują wymagane kwalifikacje do pracy w służbie cywilnej oraz potrafią
współpracować z administracją publiczną przy realizacji zamówień publicznych. Absolwent studiów
podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu zamówień publicznych
oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, zakończone zdaniem
egzaminu dyplomowego. (Nie wymagane praktyki)

CZAS TRWANIA

2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning)

PROGRAM:

1. Regulacje prawne postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
2. Zasady finansowania zamówień publicznych
3. Podmioty procesu zamówień publicznych
4. Partnerstwo publiczno- prywatne
5. Organizacja zarządzania podmiotami uczestniczącymi w zamówieniach publicznych
6. Zamówienia publiczne na rynku unijnym
7. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
8. Nowe podejście do zamówień publicznych i ochrona danych osobowych w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego
9. Praktyczne aspekty zamówień publicznych
10. Elektronizacja zamówień publicznych
11. Kontrola udzielania zamówień publicznych i procedury odwoławcze
12. Umowy w sprawach zamówień publicznych
13. Odpowiedzialność karna za naruszanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
14. Podstawy finansowo – rachunkowe sporządzania ofert (aspekty praktyczne)

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.

X