PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy zajmują się lub planują
rozpocząć nauczanie przedsiębiorczości. Celem studiów jest zdobywanie lub pogłębienia wiedzy
teoretycznej z zakresu przedsiębiorczości oraz doskonalenie praktyki z zakresu nauczania
przedsiębiorczości wśród nauczycieli – uczestników studiów. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z
nowoczesnymi metodami nauczania i technikami edukacyjnymi umożliwiającym im podjęcie lub
udoskonalenie pracy nauczyciela przedsiębiorczości.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki – 60 godzin praktyki
(zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Współczesne tendencje w edukacji
2. Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i osobowości
3. Elementy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
4. Psychologia pracy
5. Makroekonomia
6. Mikroekonomia
7. Podstawy przedsiębiorczości
8. Marketing w przedsiębiorstwie
9. Wprowadzenie na rynek pracy
10. Komunikacja interpersonalna
11. Dydaktyka przedsiębiorczości
12. Higiena i emisja głosu
13. Technologia informacyjna w nauczaniu przedsiębiorczości
14. Elementy prawa oświatowego
15. Praktyka zawodowa – 60 godz

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł

X