Przygotowanie pedagogiczne

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego kierowane są do obecnych lub przyszłych
nauczycieli, w tym nauczycieli psychologów, nieposiadających przygotowania pedagogicznego, którzy
ukończyli studia I stopnia i studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie 5 letnie, na dowolnym
kierunku studiów. Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać
podstawowe kompetencje pedagogiczne i metodyczne niezbędne w pracy w szkołach i placówkach
oświatowych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje nauczyciela. Studia przygotowują do
pracy nauczyciela na wszystkich etapach edukacyjnych.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia
wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w
sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz.
1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyk
zawodowych w wymiarze 150 godzin, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego, a dla nauczycieli
psychologów w wymiarze 120 godzin praktyk zawodowych.

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

I moduł: Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć
IV moduł: Praktyki zawodowe – 150 godzin, w tym 30 godz. w zakresie przygotowania psychologicznopedagogicznego i 120 godz. w zakresie przygotowania dydaktycznego na różnych
etapach edukacyjnych

KOSZT STUDIÓW:

3300 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna